Foto_header_TVW_2020-18.jpg

Voor alle tennislessen bij TV Wapenveld gegeven door de trainers Jean Siemeling, Wilco Lindeboom, Wouter van der Laar en Kay Beukers geldt het volgende lesreglement


Aanmelden
De nieuwe cursisten dienen zich voor de eerste training altijd via een inschrijfformulier in te schrijven bij (1 van de) tennisscholen. Tenzij anders mondeling en/of schriftelijk is aangegeven, geeft een cursist zich op voor een gehele zomer-/wintercyclus. Een zomercyclus (start in principe in de eerste week van april) bestaat uit 18 lesweken en een wintercyclus (start in principe in de eerste week van oktober) in de tennishal bestaat uit 20 lesweken. Wanneer de cursist de eerste tennisles heeft gevolgd, verplicht hij/zij zich tot de overeengekomen periode en de daarbij behorende kosten. Als de cyclus wordt verlengd, dan gaan wij er vanuit dat de cursist akkoord gaat met de voorwaarden uit het lesreglement. Aanmeldingen waarbij niet akkoord wordt gegaan met het lesreglement kunnen niet in behandeling worden genomen. De tennisschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen/ blessures, (daaruit voortvloeiende) schade(s), noch voor diefstal of beschadigingen van goederen van cursisten.

Indeling
De trainers zullen de indeling van de trainingen verzorgen. Criteria voor de indeling zijn schoolklas, leeftijd, vergelijkbaar niveau en de competitie-indeling. Vriendjes en vriendinnetjes worden op verzoek zoveel mogelijk bij elkaar in de groep geplaatst. Dit om het plezier te bevorderen en een groepsgevoel op de tennisclub te realiseren. Indien na het bekend maken van de trainingsindeling individuele trainingswensen/opmerkingen kenbaar worden gemaakt, zal de trainer niet [meer] aan die wensen kunnen voldoen. Wel zal de trainer de wensen/opmerkingen verzamelen. Twee weken nadat de trainingscyclus is begonnen, zal de indeling worden geëvalueerd en zal de trainer beoordelen of de indeling worden aangepast.

Het lesgeld
Het lesgeld wordt in twee termijnen gefactureerd. (Twee weken na start van de cyclus en 2e periode ook in de 2e week.) Veertien dagen na factuurdatum dient het lesgeld te zijn voldaan. Bij niet [tijdig] betalen van het lesgeld is uitsluiting van de les mogelijk. Bij de aanmaning wordt het bedrag verhoogd met € 10,- administratiekosten. Daarna wordt het bedrag uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden aan de lesnemer doorberekend. Annuleren van de aanmelding, na bekend maken van de lesgroepen, tijden en leraar is voor risico van de cursist. De financiële verplichting tot betalen van het lesgeld blijft onverminderd bestaan.

De tennisles
Een lesuur duurt 50 minuten, een half lesuur 25 minuten. Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook, wordt afgebroken, wordt als geleverd beschouwd. Indien zomerlessen niet kunnen doorgaan, door onwerkbaar weer, door de slechte toestand van de baan, of door een niet aan de leraar toe te rekenen oorzaak, dan is de eerste les die niet gegeven kan worden voor rekening van de cursist. De 2e les wordt ingehaald, de 3e is weer voor rekening cursist, etc. met een maximum van drie inhaallessen. Als de les niet door kan gaan, (dit wordt te allen tijde door de trainer beoordeelt. De beslissing om de lessen geen doorgang te laten vinden moet achteraf altijd gemotiveerd/ onderbouwd kunnen worden) wordt de cursist indien mogelijk vroegtijdig, via de app op de hoogte gebracht. Bij de winterlessen gaan de lessen in de hal altijd door en de buitenlessen vinden plaats zoals vermeld bij de zomerlessen en met een maximum van 3 inhaallessen.

Indien een praktijkles door onwerkbaar weer of door de slechte toestand van de baan niet door kan gaan, heeft de leraar het recht op hetzelfde uur een alternatieve les (maximaal 1 les per cyclus) te leveren. Een vervangen praktijkles wordt in dit geval niet ingehaald. Aan het einde van de cursus kan er in overleg een open inhaaldag worden gepland voor alle verdere gemiste groepslessen. Na deze inhaaldag vervalt elke aansprakelijkheid op lessen van het betreffende seizoen. In alle overige gevallen dat een les niet doorgaat wordt de les als geleverd beschouwd. De reguliere lessen vinden plaats op vooraf gepubliceerde les data. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen [Pinksteren, Pasen, hemelvaart, etc.] en in de schoolvakanties gekoppeld aan de basisschoolperiode van Wapenveld. Een uitzondering hierop is de meivakantie. De eerste week van de meivakantie (zoals vermeld in de lijst van vakanties van de rijksoverheid) wordt er geen les gegeven. Soms hebben scholen twee weken meivakantie. Is dat het geval, dan wordt er in de tweede week van de meivakantie wel les gegeven. Inhaallessen kunnen wel in de schoolvakanties worden gegeven.

De cursist
De cursist draagt zelf zorg voor het door hem benodigde spelmateriaal. De cursist draagt tevens zelf zorg voor de juiste tenniskleding en het verplichte schoeisel. De cursist kan niet, of alleen in overleg met de trainer, verlangen dat deze aan een door de leerling aan- gewezen “derde” lesgeeft in geval van verhindering. Afmelden/ niet verschijnen voor/bij een les is voor eigen risico. Jeugdleden dienen zich i.v.m. verstrekte subsidies ten allen tijde af te melden. Niet afmelden kan consequenties hebben voor de hoogte van de subsidie. Daar waar mogelijk zal de trainer in overleg met de cursist bekijken of de les in een andere groep kan worden ingehaald. Let op: dit is geen recht. Groepslessen gaan ten allen tijde door op het afgesproken tijdstip, tenzij in overleg iedereen akkoord gaat met een alternatief. Privélessen dienen 48 uur van te voren worden afgezegd. Pas dan kan de les worden ingehaald. In geval van een blessure, ziekte of verhuizing van de cursist vindt er geen restitutie plaats, wel is het in overleg mogelijk, dat een “derde” de resterende lessen overneemt. Bij onvolledige groepen, kunnen er wijzigingen worden aangebracht in het cursusgeld, aantal lessen of lesduur. Dit gebeurt in onderling overleg met de betreffende cursisten voor de eerste les van de cursus. Bij te weinig animo zijn wij gerechtigd lesgroepen te laten vervallen en inschrijvingen te annuleren. De cursist is verplicht melding te maken van blessures, beperkingen en aandoeningen, die de fysieke en /of geestelijke bewegingsvrijheid beperken.

De trainer
Wanneer een leraar om dringende redenen of door ziekte niet kan lesgeven, stelt hij de cursisten op de hoogte. Deze les wordt uiteraard ingehaald. Bij ziekte/ blessure van de trainer kan het zijn dat een vervangende trainer de lessen verzorgt.

Communicatie
Algemene communicatie zoals het doen van mededelingen, de aanmeldprocedure, afwezigheid van de trainer, algemene informatie en het bekend maken van nieuwe inschrijfmogelijkheden worden telefonisch, per e-mail, whatsapp of via de website van TV Wapenveld gedaan.

Orde, veiligheid en gedrag
Het is tijdens de tennisles niet toegestaan te eten en/ of te roken. Het is tevens verboden om onder invloed van alcohol of drugs op de tennisles te verschijnen en/of tijdens de tennisles alcohol of drugs te gebruiken. Ook het in bezit hebben of verhandelen van drugs is ten strengste verboden. De trainer is verantwoordelijk en leidend voor het handhaven van de orde en de voor de vereniging geldende parkregels op en om de baan, voor, tijdens en na de tennisles, alsmede het naleven van de algemeen maatschappelijk geldende normen en waarden. De trainer is verantwoordelijk en leidend voor de veiligheid op en om de lesbaan van de cursisten. Kinderen gebracht door een begeleider mogen nooit en te nimmer voor het einde van de les zonder begeleiding van het park afgaan, noch na de les zonder toestemming van een ouder / voogd het park verlaten met een niet voor hen verantwoordelijke derde persoon, tenzij anders door hen of ouder/ voogd aangegeven. Telefoneren of sms' en is tijdens de les niet toegestaan, tenzij het een noodgeval betreft. Ongewenste intimiteit jegens medecursisten of de trainer (m/v) is op geen enkele wijze toegestaan. Het is niet toegestaan geluid- of beeldopnamen te maken zonder toestemming van de trainer.

Het tennispark
Men behoort met respect om te gaan met het op de locatie geldend park-/baanreglement. Bij toegang tot het park dient men zich aan de parkregels te houden. Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de tennisles of het tennispark. Indien men met de fiets of de auto naar de tennisles komt, dienen die in de daarvoor bestemde parkeermogelijkheden te worden geparkeerd.

Geschillen
In geval van een geschil, daaronder begrepen een geschil, dat slechts door één der partijen als zodanig mocht worden aangemerkt, voortvloeiende uit dit lesreglement, zullen partijen dit in eerste instantie trachten op te lossen door middel van bemiddeling. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van bemiddeling, zullen geschillen voortvloeiend uit dit lesreglement bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waaronder de statutaire vestigingsplaats van de tennisscho[o]l[en] valt.

 

Het weer

 

Agenda

Geen evenement in de kalender
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Afhangbord

Klik hier om digitaal af te hangen

Sponsoren